हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागिः

लक्ष्मेश्वर नारदेश्वर आदि महांकाल निजी संस्था,
पासाङ ल्हामु सडक
बौद्ध महांकाल, कामनपा ६,
काठमाण्डौं,
नेपाल ।
ई-मेल: mail@laxmeshwormahangkal.org.np
laxmeshwormahangkal@gmail.com
Facebook: laxmeshwor.naradeshwor@facebook.com
Skype: laxmeshwormahangkal
URL: www.laxmeshwormahangkal.org.np
फोन नं.: ०१ ४४७३८९८